Moje Publikacje

Zobacz także Publikacje o mnie >>

Moje publikacje - w kolejności od najstarszych do najnowszych:

 1.  D. Bula, Czarny potok Leopolda Buczkowskiego. Struktura tekstu. w: Język artystyczny T. 2, red. A. Wilkoń i H. Wróbel, Katowice 1981.
 2.  D. Bula, O sposobach zwracania się do rozmówcy. w: Prace językoznawcze, T. 10, Katowice 1985. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 690.
 3.  D. Bula, J. Nawacka, O pewnym typie aktów mowy (akty obrażania i pochlebiania). w: Prace językoznawcze, T. 10. Katowice 1985. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 690.
 4. D. Bula, J. Nawacka, Próba klasyfikacji aktów mowy. w: Socjolingwistyka 5. Warszawa – Kraków – Katowice 1983.
 5. D. Bula, Iluzja mówioności w Pannie Liliance Ryszarda Schuberta. w: Język artystyczny T. 3. Katowice 1985. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 690.
 6. D. Bula, B. Niesporek, Niech się pani da karnąć, czyli o błędach socjolingwistycznych. w: Materiały z konferencji naukowej Schemat w kształceniu literackim i językowym Lublin 1986, red. H. Wiśniewska, s. 187-193.
 7. D. Bula, B. Niesporek, Kształcenie językowe jako przygotowanie do odbioru języka tekstu literackiego. w: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T.7 Katowice 1987. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 852.
 8. F. Bizoń, D. Bula-Muszyna, B. Cząstka, B. Niesporek, H. Synowiec, Propozycja badań nad funkcjonowaniem języka dzieci śląskich w różnych uwarunkowaniach sytuacyjnych. w:
  Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego T. 8 Katowice 1989. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 939.
 9. D. Bula, B. Niesporek, Manifestowanie przynależności do grupy w komunikacji językowej. w: Materiały Sesji Młodych Językoznawców, Język – Teoria – Praktyka, Kielce 1989, s. 60-79.
 10. D. Bula – Mucha, Działanie twórcze uczniów. w: Język Polski w Szkole dla klas IV – VI, nr 1 – 2, r. szkolny 1992/93.
 11. D. Bula - Mucha, B. Niesporek – Szamburska, Crosslinguistic  Workshop on the Acquisition of Slavic  and Baltic Languages by Children Abstracts, 8 – July 1993, s. 23 – 25.
 12. B. Niesporek – Szamburska, D. Bula – Mucha, O nabywaniu doświadczeń językowych w akcie mowy. Kompetencja komunikacyjna. w: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 13. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1437.
 13. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, On Acquiring language experiences in a speech act. communicative competence. w: Kontrastivas Valodniecibas problemas. A. 2. Dangavpils Pedagogiskas  Universitates, Dangavpils, 1996, s. 77 – 83.
 14. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, Wyrażanie przynależności do grupy w komunikacji językowej. w: Komunikacja – dialog – edukacja. Konferencja naukowa 24-26 IX 1996. Tezy, abstrakty i streszczenia wystąpień uczestników, Cieszyn 1996, s. 11.
 15. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, O właściwa ocenę manifestowania przynależności do grupy w komunikacji językowej. w: Kultura Język – Edukacja. T. 2. Red. R. Mrózek Katowice 1998. Prace Uniwersytetu Śląskiego nr 1699, s. 295-300.
 16. D. Bula, Odpowiedzialność za własna naukę. Recenzja książki B. L. Mc Combs, James E. Pope, Uczeń trudny, Jak skłonić go do nauki. WSiP, Warszawa 1997. w: Nowa Polszczyzna 1998, 3 (8), s. 63-64.
 17. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, O właściwą rolę wypowiedzi oceniających (na przykładzie recenzji prac uczniowskich oraz opisów osiągnięć dzieci). w:  Nowa Polszczyzna 3 (13) 1999, s. 32-35.
 18. D. Bula, Od walki na słowa do języka twórczej współpracy, czyli o książce A. Faber i E. Mazlish Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole. Poznań 1996. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 15. Red. E. Polański, s. 182-183.
 19. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, O nabywaniu doświadczeń językowych w sytuacjach szkolnych. w: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Red. T. Michalewska, Katowice 1999, Wyd. Impuls, s. 147-150.
 20. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, Próba dialogu nauczyciela z uczniem na przykładzie recenzji prac uczniowskich oraz opisów osiągnięć dzieci. w: Język w przestrzeni edukacyjnej. Red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 123-128.
 21. (we współautorstwie) Rola muzeum w życiu kulturalnym Gliwic. w: Polonistyczne wędrowanie po gliwickich ośrodkach kulturalnych. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Gliwice 1999.
 22. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, O potrzebie uwzględniania niepolonistycznych elementów w recenzjach prac uczniowskich. w: Język Polski w Szkole – Gimnazjum. R. 1. (1999/2000), z.4, s. 78-85.
 23. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, Kontakt językowy nauczyciel – uczeń (na podstawie recenzji). w: Kłopotliwy problem – badanie polonistycznych osiągnięć uczniów. Red. H. Kosętka, Z. Uryga. Kraków 2001, s. 153-166.
 24. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, Wpływ sytuacji motywacyjnej na efekt edukacji językowej dzieci (na przykładzie wprowadzania formy listu). w: Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej się Europie. T. I. Kształcenie języka ojczystego dziecka. Red. T. Michalewska, M. Kisiel. Kraków 2002, s. 155-162.
 25. D. Bula, D. Krzyżyk, B. Niesporek – Szamburska, H. Synowiec, Dziecko w świecie języka. Kraków 2004.
 26. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, Zachowania językowe młodzieży – błędy w komunikacji, czy celowa manifestacja? w: Język trzeciego tysiąclecia II. T. I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. G. Szpila, seria: Język a komunikacja 4, s. 133-138.
 27. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, O umiejętnościach komunikacyjnych młodego pokolenia. w: Kształcenie w szkole. Tom poświęcony pamięci M. Dudzik. Wrocław.
 28. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, O języku młodzieży w blogach internetowych. w: Zapadoslovanske jazyky v 21. storoci. Zapadoslovanske jazyky I. Ed. P. Odalos. Banska Bystrica 2005, s. 8-16.
 29. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, Kultura popularna a edukacja językowa dzieci i młodzieży. w: Relacje między kulturą wysoką a niską/ popularną w literaturze, języku i edukacji. Red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2005, s. 317-325.
 30. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, O umiejętnościach komunikacyjnych młodego pokolenia. w: Kształcenie Językowe. T. 6 (16). Red. K. Bakula. Wrocław 2007, s. 61-69.
 31. D. Bula, Działania twórcze. w: FORUM NAUCZYCIELI. KWARTALNIK. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, 1 (28)/2008, s. 8-13.
 32. D. Bula, Dziecięcy czytelnik Pinokia  jako badacz. w:  Język Polski w Szkole IV-VI, nr 4 2007/2008, s. 23-29.
 33. D. Bula, O wielkiej roli motywowania. w: Język Polski w Szkole IV-VI, nr 4  2007/2008, s.85-93.
 34. D. Bula, O potrzebie niezwykłej Momo w zwykłej codzienności, czyli diagnoza kultury konsumpcyjnej. w: Język  Polski w Szkole IV-VI nr 2  2008/2009, s. 90-97.
 35. D. Bula, Dlaczego w świecie mediów i konsumpcji trudno mówić o cierpieniu i sprawach ostatecznych. w: Język Polski w Gimnazjum nr 2  2008/2009, s. 42-57.
 36. D. Bula, Baśń czy nie baśń? w:  Język Polski w Szkole IV-VI nr 4  2008/2009, s.9-35. ( O Opowieściach z Narnii)
 37. D. Bula, Dla każdego cząstka pomarańczy, czyli nauka pokonywania egoizmu w Tajemniczym ogrodzie F. H. Burnet. w: Język  Polski w Szkole IV-VI, nr 1  2009/2010, s.58-66.
 38. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie Marcina Kozery w czasach eurosierot. w: Język Polski w Szkole IV-VI, nr 1  2009/2010, s.91- 108.
 39. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Plastyka w teatrze, czyli łagodzenie kryzysu twórczości plastycznej nastolatków. w: Język Polski w Szkole IV-VI, nr2  2009/2010, s.18-44.
 40. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O potrzebie teatru szkolnego. w: Gliwicki Miesięcznik Oświatowy nr 16, listopad 2003, s. 7-8.
 41. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O potrzebie kreatywności. w: Gliwicki Kwartalnik Oświatowy, nr 19 listopad 2004, s.12-13.
 42. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O potrzebie działań twórczych. w: Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce ekspresji, edukacji i arteterapii. Red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Katowice – Mysłowice 2008, s. 263-270.
 43. D. Bula, Wiersze…w drodze, Wydawnictwo Scriba Racibórz 2009.
 44. D. Bula, Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia poprzez działania twórcze. w: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T.20, Katowice 2009, s.99-112.
 45. D. Bula, Rozmowy i działania niebanalne na podstawie opowiadań Bromba i inni Macieja Wojtyszki w: "Forum Nauczycieli", Kwartalnik WOM w Katowicach, październik-grudzień 3(35)/2009, s.42-46.
 46. D. Bula, Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych ucznia poprzez działania twórcze, w: Współczesne problemy kształcenia humanistycznego. Warsztaty nauczycieli humanistów  w Sokołowie Małopolskim 2007 r., pod red. K. Ożoga, Rzeszów 2009, s.71-83.
 47. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Od wsłuchiwania się w siebie do opisu przeżycia wewnętrznego, w: Język Polski w Szkole IV-Vi, nr 3 2009/2010, s. 21-39.
 48. D. Bula, B. Niesporek-Szamburska, Praca pisemna ucznia – poprawianie i recenzowanie. „Język Polski w Szkole IV-VI”, nr 4 2009/2010, s.5-19.
 49. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Co wiemy o uczuciach i emocjach, czyli polonista uczy opisu przeżycia wewnętrznego, „Język Polski w Szkole IV-VI”, nr 4 2009/2010, s. 42-53.
 50. D. Bula, Wspomnienie z dzieciństwa, czyli Dziecko Noego Erica-Emmanuela Schmitta, „Język Polski w Gimnazjum”, nr4 2009/2010, s.35-40.
 51. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Na styku literatury i innych sztuk. Działania twórcze uczniów klas IV-VI, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2010.
 52. D. Bula, Ptaki tęsknoty, Wydawnictwo Scriba, Racibórz 2010. 
 53. D. Bula, Nastolatki piszą, „Język Polski w Liceum”, nr1 2010/2011, s.41-51.
 54. D. Bula, Ania z Zielonego Wzgórza – lektura nie tylko dla dziewcząt, „Język Polski w Szkole IV-VI”, nr1 2010/2011, s.43-51.
 55. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Prawdziwy polonista pilnie poszukiwany, „Język Polski w Szkole IV-VI, nr1  2010/2011, s.83-92.
 56. D. Bula, Dziecko zaprasza dorosłego do swojego świata, czyli o poezji Danuty Wawiłow, w: Język Polski w Szkole IV-VI, nr 2  2010/2011, s. 66-75.
 57. D. Bula, Uczeń jako odbiorca i nadawca wypowiedzi oceniających, Forum, WOM w Katowicach, październik/grudzień 3 (39) 2010, s.19-24.58. D.
 58. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Różne oblicza samotności dziecka w wybranych utworach nowego kanonu lektur dla klas IV-VI, „Język Polski w Szkole”, nr3/ 2010/2011, s.56-69.
 59. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Uczeń klasy IV w roli badacza, „Język Polski w Szkole”, nr 3/ 2010/2011, s.80-98.
 60. D. Bula, Kłopoty z komplementami,  w: Język Polski w Szkole IV-VI, nr 4  2010/2011, s. 74-77.
 61. D. Bula, J. Jawor-Baranowska, O języku współpracy twórczej, w: Język Polski w Szkole IV-VI, nr 4 2010/2011, s.78-88.
 62. D. Bula, Twórczość jako terapia, „Język Polski w Szkole IV-VI”, nr1 2011/2012, s.29-39.
 63. D. Bula, Edith Nesbit i jej dialog z czytelnikiem w służbie wartości, „ Język Polski w Szkole  IV – VI”, nr 2 2011/2012, s. 78 -98.
 64. D. Bula, J. Jawor – Baranowska, Porozmawiajmy o problemach… Scenariusze lekcji wychowawczych – szkoła podstawowa, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.
 65. D. Bula, Arteterapia – pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji, „Wychowawca”, 1 (228) 2012, s.14 – 15.
 66. D. Bula, Nauka o języku w działaniach twórczych, [w:] Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, red. B. Niesporek – Szamburska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 67. D. Bula, Malowany anioł. Utwory wierszem i prozą, Racibórz, Wydawnictwo Scriba, 2012.
 68. D. Bula, Pochwała i krytyka w codziennych interakcjach w rodzinie, Socjolingwistyka 24-25, Kraków, Wydawnictwo Lewis.
 69. D. Bula, Warsztaty literackie, czyli uczeń klas IV – VI mówi we własnym imieniu, „ ,Język Polski w Szkole IV – VI”, nr 4, 2011/2012, s.13-32.
 70. D. Bula, J. Jawor – Baranowska, Działania twórcze w dobie Internetu, w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. A. Guzy i D. Krzyżyk, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012, s. 132 – 140.
 71. D. Bula, G. Ozaist, Ciekawość siebie, świata, Innego w twórczości ucznia klasy IV, w: „Język Polski w Szkole IV” -2012/2013, nr 1, s. 13 – 36.
 72. D. Bula, G. Ozaist, Przepis na...sukces. Forma wypowiedzi,  "Język Polski w Szkole IV - VI" 2012 / 2013, nr 3, s. 58 - 82.
 73. D. Bula, J. Jawor – Baranowska, Wychowanie w rodzinie na podstawie trylogii Edith Nesbit: Pięcioro dzieci i „coś”, Feniks i dywan, Historia  amuletu, „Guliwer” nr2/ 2012, s. 26 – 28.
 74. D. Bula, Kto dziś pisze listy? „Guliwer nr 2 /2012, s.39 -  42. (o książce R. Jędrzejewskiej – Wróbel, Florka. Listy do babci).
 75. D. Bula, B. Niesporek – Szamburska, Dialogizacja w liście elektronicznym, „Socjolingwistyka” 26, 2012, s. 153 – 163.
 76. D. Bula, . Dziecko jako odbiorca literatury popularnej dotyczącej malarstwa, w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek – Szamburska, M. Wójcik – Dudek, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 77. D. Bula,  O odbiorze „Opowieści z Narnii”, czyli jak teksty C.S. Lewisa otwierają czytelnika na nowe doznania, „Guliwer”, nr 3 / 2012, s.84 – 87.
 78. D. Bula, „Ten gruby” Barbary Ciwoniuk, „Guliwer”, nr 3 / 2012, s. 108 – 110.
 79. D. Bula,  O właściwe wybory nastolatków ( „Mecz o wszystko”), „Guliwer”, nr 3 / 2012, s. 117 – 118.
 80. D. Bula, O „B@jkach” Marcina Pałasza, czyli zabawa z tradycją, „Guliwer”, nr 3 / 2012, s. 122 – 123.
 81. D. Bula, Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej, „Język Polski w Szkole IV – VI” nr 4 2012/ 2013, s. 22 – 32.
 82. D. Bula, Uczeń i nauczyciel w nietypowych dla siebie rolach, „Język Polski w Szkole IV – VI” nr 4 2012 / 2013, s. 33 – 59.
 83. D. Bula,  O psim bohaterze w książkach dla dzieci (B. Gawryluk „Baltic – pies, który płynął na krze”, M. Pałasz, „Sposób na Elfa”), „Guliwer, nr 4 / 2012, s. 30 – 33.
 84. D. Bula,  Nieprzewidywalne anioły („Poradnik hodowcy aniołów”), „Guliwer, nr 4 / 2012, s. 53 – 55.
 85. D. Bula,  W męskim świecie („Dwa serca anioła”), „Guliwer”, nr 4 / 2012, s. 59 – 61.
 86. D. Bula, Tajemnica kempingu, czyli kolejna pozycja „Biura detektywistycznego Lassego i Mai („Tajemnica kempingu”), „Guliwer”, nr 4 / 2012, s. 66 – 67.
 87. D.. Bula,  W pajęczynie smutku, lęku i gniewu ( M. Strękowska – Zaremba „Złodzieje snów” ) , „Język Polski w Szkole IV – VI”, nr 1 / 2013 / 2014, s. 100 – 103.
 88. D. Bula, G. Ozaist, Dziecięce listy do bohaterów literackich, „Język Polski w Szkole IV – VI” nr 1 / 2013 / 2014, s. 59 – 76.
 89. D. Bula, O mitologii i literaturze popularnej w gimnazjum ( A. Christie „Ptaki stymfalijskie” ),  , „Język Polski w Gimnazjum”, nr 1 / 2013 / 2014, s. 87 – 96.
 90. D. Bula, In verba magistri iurare – przysięgać na słowa nauczyciela,   „Wychowawca”, nr 10, październik 2013.
 91. D. Bula, Literatura w edukacji historycznej, „Wychowawca”, nr 11 / 2013, s.18 – 19.
 92. D. Bula, Wiersze z bałaganu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milo.ebookdb
 93. D. Bula, O B@jkach Marcina Pałasza, czyli zabawa z tradycją, „Język Polski w Szkole IV -VI” 2013 / 2014, nr 2., s. 78 – 92.
 94. D. Bula, Oferta Davida Almonda dla chłopców: „Dzikus” i „Skrzydlak”, „Język Polski w Szkole IV- VI”, 2013 / 2014, nr 2, s.93 – 99.
 95. D. Bula, O potrzebie miłości poetycko, „Język Polski w Liceum” 2013 / 2014, nr 2. s. 88 – 95.
 96. D. Bula, Opisywanie rzeczywistości w tekstach własnych w gimnazjum, „Język Polski w Gimnazjum”  2013 / 2014, nr 2, s.7 – 23.
 97. D. Bula, Negatyw, czyli poezja nastolatków, w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, t.2, red. A. Guzy i B. Niesporek – Szamburska, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013, s. 193 – 198. 
 98. D. Bula, J. JaworBaranowska, Jak obłaskawić syndrom niecierpliwości naszych czasów? Działania nauczyciela, w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, t.2, red. A. Guzy i B. Niesporek – Szamburska, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013, s. 157 - 162.
 99. D. Bula, J. Jawor - Baranowska, Literatura "rodzinna" w czasach mediów i konsumpcji, "Guliwer", nr 3, 2013, s. 63 - 67.
 100. D. Bula, Dziecięce doświadczenia kulturowe w edukacji polonistycznej, „Język Polski w Szkole” 2013/2014, nr 3, s. 23 - 36.
 101. D. Bula, Opisywanie rzeczywistości w tekstach własnych w gimnazjum, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 3, s.7 -  23.
 102. D. Bula, Porozmawiajmy o miłości. Doświadczenia życiowe i kulturowe licealistów, „Język Polski w Liceum” 2013/2014, nr 3, s.92 – 99.
 103. D. Bula, Oswoić śmierć w czasach mediów i konsumpcji w:  „Język Polski w Szkole IV – VI” 2013/2014, nr 4, s.94 – 103.
 104. D. Bula, Rodzina a emigracja, „Wychowawca”, nr 7 – 8,  2014, s. 34 – 35.
 105. D. Bula, Niepełnosprawność w literaturze dla dzieci i młodzieży, „Guliwer”, nr 1, 2014, s. 23 – 27,
 106. D. Bula, Rzeczą ludzką jest kochać i ludzką jest przebaczać (Lalki z getta), „Guliwer”,  nr 2, 2014, s. 52- 53.
 107. D. Bula,  Działania twórcze, czyli droga  rozwoju także dla słabszych uczniów, „Wychowawca” nr 9, 2014, s. 30-31.
 108. D. Bula, Wiedza polonisty o umiejętnościach uczniów, „Język Polski w Szkole IV – VI, nr 1, 2014/ 2015, s. 50 – 65.
 109. Aleksandra Biernacka – Świerc, D. Bula, Nastolatek w czasach mediów i konsumpcji, „Język Polski w Gimnazjum” nr 1, 2014 / 2015, s.75 – 89.
 110. D. Bula, Sztuka dla nastolatków? Piosenka autorska na lekcji języka polskiego, „Język Polski w Liceum”, nr1, 2014 / 2015, s.70 – 80.
 111. D. Bula, G. Ozaist, Przeczytać, by tworzyć, czyli przedłużanie tekstu literackiego w szkole w: St. Bortnowski i jego uczniowie. Szkice metodyczne, pod. red. Ewy Nowel, Wydaw. Pedagogiczne ZNP , Kielce 2014, s. 74-88.
 112. D. Bula, O potrzebie działań twórczych w kształceniu umiejętności komunikacyjnych uczniów, w: Z problematyki kształcenia językowego, t. V, red. E. Awramiuk, Białystok 2014, s. 31 – 45.
 113. D. Bula, Przez działania twórcze do uczestnictwa w kulturze, w: Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność), red. D. Krzyżyk, B. Niesporek – Szamburska, Katowice 2014, s. 61 – 73. 
 114. D. Bula, Nastolatki o literaturze, czyli mistrz Kornel Makuszyński, „Guliwer” 2014, nr 3, s. 146 – 150. 
 115. D. Bula, Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze, „Wychowawca”, 2014, nr 12, s.24 – 25.
 116. D. Bula, Jeremiasz Frączek, Palce, obrót, piety, Płyta poezji śpiewanej, grudzień 2014.
 117. D. Bula, Tuwimowo, czyli lektury obowiązkowe punktem wyjścia do lektury samodzielnej, „Język Polski w Szkole IV – VI” 2014 / 2015, nr 1, s.71 – 79.
 118. D. Bula, Gimnazjalista czyta „Oskara i panią Różę” Erica – Emmanuela Schmitta, „Język Polski w Gimnazjum”, 2014 / 2015, nr 1, s.80 – 89.
 119. D. Bula, Rola seniorów w wychowaniu . „Wychowawca”, 2015, nr 1, s. 26 – 27.
 120. D. Bula, Od lektury obowiązkowej do własnych wyborów tekstów kultury i tworzenia „Język Polski w Gimnazjum”, nr 3, s.32 – 42.
 121. D. Bula, Nauczanie języka i budzenie krytycznego odbioru rzeczywistości (P. Beręsewicz, Noskawery), „Język Polski w Szkole IV – VI”, nr 3, 2014 / 2015, s.96 – 107.
 122. D. Bula, Cztery pory roku w twórczości dziecięcej, „Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowane”, nr 3, 2014 / 2015, s.30 – 35. 
 123. D. Bula, Eric – Emmanuel Schmitt pomaga gimnazjalistom w zapasach z życiem, „Język Polski w Gimnazjum”, 2014 / 2015, nr 4, s.71 – 83.
 124. D. Bula, Czy pisarzom burczy w brzuchu? Gdy młody czytelnik spotyka żywego autora, „Język Polski w Szkole IV – VI”, nr 4, 2014 / 2015, s.32 – 42.
 125. D. Bula, Sztuka rozmawiania o sztuce, „Język Polski w Liceum”, 2014 / 2015, nr 4, s.47 – 56.
 126. D. Bula, O potrzebie postawy twórczej nauczyciela, w: „ Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, red. H. Synowiec, Katowice 2014, s.53 – 66.
 127. D. Bula, Czego pragną dzieci?, „Wychowawca”, 2015, nr 6, s.24 – 25.
 128. J. Binczak, D. Bula, 'Ku spełnionemu życiu. Rozstanie ze współuzależnieniem?' Katowice, 2015.
 129. D. Bula, Felix, Net i Nika... lekturą z wyboru gimnazjalistów, "Język Polski w Gimnazjum", nr1 2015 / 2016, s. 69 - 80.
 130. D. Bula, Wśród rodzinnych historii Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, "Język Polski w Gimnazjum", nr1 2015 / 2016, s.81 - 88.
 131. D. Bula, Dzieci w świecie różnych wartości. (P. Beręsewicz, Pieniądze albo kasa), "Język Polski w Szkole IV - VI" nr 1 20015 / 2016, s.74 - 80.
 132. D. Bula, Malarstwo - inspiracja poetów (Most Langois w Arles V. van Gogha i Most Z. Hanickiego, " Język Polski w Liceum', nr 1 2015 / 2016, s.62 - 69.
 133. D. Bula, Okrucieństwo rodzi się ze słabości, "Wychowawca", nr 9 / 2015, s.20 - 22.
 134. D. Bula, Internet a świat sztuki, "Wychowawca" 2015, nr 11, s. 16 - 17.
 135. D. Bula, O wartościach w życiu dzieci, " Wychowawca" 2015, nr 12, s. 27 - 29.
 136. D. Bula, Przez działania twórcze do interpretacji tekstu literackiego. Różowy balonik i Pięciopsiaczki Wandy Chotomskiej, "Guliwer 2015, nr2, s.29 - 35.
 137. D. Bula, Wielka, większa, największa  Jerzego Broszkiewicza - nowe spojrzenie, Język Polski w Szkole IV - VI, 2015/2016, nr2, s.76 - 97.
 138. A. Biernacka - Świerc, Danuta Bula, Modlitwa jako rozmowa z Bogiem, Wychowawca, 2016, nr 3, s.24 - 26.
 139. D. Bula, Literacka postać negatywna. Od "Powrotu taty" do "Dwóch takich, co ukradli księżyc," :Język Polski w Szkole IV - VI, 2015 / 2016, nr 3, s.81-91.
 140. D. Bula, Trudne tematy w literaturze dla klas IV - VI, Język Polski w Szkole IV - VI, 2015 / 2016, nr 3, s. 92 - 108.
 141. D. Bula, Budzenie zainteresowań, "Wychowawca" 2016, nr 5, s. 7 - 10,
 142. D. Bula, O potrzebie fantazjowania na lekcjach języka polskiego, "Język Polski w Szkole IV - VI, 2015 / 2016, nr 4, s. 90 - 107.
 143. D. Bula, Jak poznać siebie? "Wychowawca" 2016,nr 7-8, s.20-22.
 144. D. Bula,Spotkanie z drugim człowiekiem "Wychowawca"2016, nr 7-8, s.28-29.
 145. D. Bula, Wierny miłości jak słoneczniki kochające słońce, czyli "Trzy ogrody" Ludwika Błyszczaka, w: L. Błyszczak,Trzy ogrody, Gliwice 2016, s. 3-4.
 146. D. Bula, W darze dla dzieci. Opowieści Danuty Buli: Ślimak Damazy i Patryk, "List do Pani" 2016, nr 6, s.22.
 147. D. Bula, O potrzebie pochwał w komunikacji, "Wychowawca", 2016, nr 12, s. 9 - 11.
 148. D. Bula, Język twórczej współpracy, "Wychowawca",  2016, nr 12, s. 18 - 20.
 149. D. Bula, Wędrowanie jako formuła życia (M. Strzałkowska, Zielony i Nikt; Zielony, Nikt i Gadające drzewo, L. Bardijewska, Zielony wędrowiec). "Język Polski w Szkole IV - VI, 2016 / 2017, s. 35 - 41.
 150. D. Bula, Folwark Zwierzęcy George'a Orwella jako parabola totalitarnego systemu rządzenia, " Język Polski w Gimnazjum",  2016 / 2017,nr 3, s.53 - 60.
 151. D. Bula, Braterstwo, samodoskonalenie i służba ideałami postaci Kamieni na szaniec, " Język Polski w Gimnazjum", 2016 / 2017, nr 3, s. 61 - 69,
 152. A. Biernacka - Świerc, D. Bula, Jak literatura faktu przygotowuje do analizy i interpretacji utworów literackich, " Język Polski w Liceum" , 2016 / 2017, nr 3, s. 103 - 109.
 153. D. Bula, Nie ma dziecka, jest człowiek,  "Wychowawca",  nr 3, 2017, s. 16 - 17.
 154. D. Bula, Pedagogika dialogu ks. prof. Janusza Tarnowskiego, "Wychowawca", nr 6, 2017, s.5 - 6.
 155. D. Bula, Claude Monet, czyli podążanie za światłem, "Dialog Edukacyjny, 2017, nr 1 - 2, s.65 - 67.
 156. D. Bula, Wzmocnienie więzi seniorów i dzieci, " Wychowawca", 2017, nr 12, s. 18 - 20,
 157. D. Bula, Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii, Scenariusz zajęć wychowawczych, "Wychowawca", 2017, nr 12, s. 21.
 158. Danuta Bula, Jeremiasz Frączek, Kolaż. Piosenki dla dzieci.
 159. D. Bula, J. Jawor - Baranowska,  Nowe odczytanie  "Marcina Kozery", "Wychowawca" 3/2018, s.24 -25.
 160. D. Bula, Różne oblicza agresji i przemocy, "Wychowawca" nr 5, 2018, s. 20 - 21.
 161. D. Bula, Od oceniania do recenzowania, "Wychowawca" ,nr6, 2018, s.23 - 24.
 162. D. Bula, Mutyzm wybiórczy, "Wychowawca", nr 9, 2018, s.24 - 27.
 163. D. Bula, :O istotną rolę seniorów w wychowaniu dzieci  w:W krajobraz literacko - kulturowy i językowy wpisane.... Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek - Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. naukowa: A. Guzy, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik - Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 497 - 505.
 164. W tymże wydawnictwie Jubileuszowy bukiet, s.21 - 22 oraz na okładce i stronach działowych obrazy autorstwa Danuty Buli ze zbiorów prywatnych.
 165. Wiersz Piękno  w: "Dialog Edukacyjny" nr 1/39 2018. RODNiP "WOM"  w Rybniku, s.28. wiersz W drodze, s. 44.
 166. U t r w a l a n i e  d z i e d z i c t w a, czyli droga artystyczna Józefa Chełmońskiego  w: " Dialog Edukacyjny" nr 1/39 2018. RODNiIP "WOM" w Rybniku, s.29 - 31.
 167. D. Bula, Szkoła kreatywności,  "Wychowawca" nr 1/ 2019, s. 24 - 26.
 168. D. Bula, Wobec samotności w życiu dzieci i młodzieży, Dialog Edukacyjny, 2019, nr 3, s. 29 - 31.

ZOBACZ Publikacje o mnie >>

Zobacz biuletyny >>

Do góry